1.1. „გაერთიანებული ბიბლიური საზოგადოებების საქართველოს წარმომადგენლობა“ (შემდგომში „კავშირი“) თავისი სამართლებრივ-ორგანიზაციული ფორმით წარმოადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.

2.1.  „კავშირის“ შექმნის და საქმიანობის მიზანია ღვთის სიტყვის – ბიბლიის გავრცელება.
2.2. „კავშირის“ უმთავრესი ამოცანაა ყველა მსურველის უზრუნველყოფა ბიბლიური ლიტერატურით მისთვის გასაგებ ენაზე და ხელმისაწვდომ ფასად.