აქ წარმოგენილი ტექსტები შეიცავენ ძველი აღთქმის ქართული თარგმანების პრაქტიკულად ყველა ძველ ხელნაწერს (X � XVIII ს.). ხელნაწერები გამოსაცემად მომზადდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტში (თბილისი). ძველი აღთქმის თითოეული წარმოდგენილი წიგნი დაფუძნებულია ერთ, ორ, ან ზოგჯერ მეტ ხელნაწერზე. არსებული ვარიანტები მოცემულია ტექსტის თანმდევ ბმულებში. თითეულ ხელნაწერს აქვს თავისი განმასხვავებელი იდენტიფიკატორი – ლიტერა (იხ. ხელნაწერთა სია).

ტექსტი მოცმულია სახით �ერთი წიგნი – ერთი ფაილი�. შესაძლებელია ტექსტის წაკითხვა ორ რეჟიმში: ერთ ფანჯრიანი რეჟიმი და ორფანჯრიანი რეჟიმი (უკანასკნელი მოხერხებულია სხვადასხვა ხელნაწერების შესადარებლად, ტექსტისა და ვარიანტების ერთდროულად ეკრანზე გამოსატანად).

ტექსტში ნავიგაცია შესაძლებელია წიგნების, თავების და მუხლების მენიუების გამოყენებით.

მუხლების მენიუ მოთავსებულია ყოველი თავის დასაწყისში.

ეკრანის მარცხენა ნაწილში (მარცხენა და მარჯვენა განაპირა ზონები ორფანჯრიან რეჟიმში) არსებული მენიუთი შესაძლებელია საჭირო წიგნის ტექსტში გადასვლა.

აქტიური (ეკრანზე გამოტანილი) წიგნის თავებს შორის გადაადგილება შესაძლებელია ეკრანის ზედა ნაწილში მოთავსებული მენიუთი (რომაული ნუმერაცია).)